Šta je posredovanje - medijacija?
 
 

 

Posredovanje, odnosno medijacija je alternativni način rešavanja sporova  u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

Posrednik/medijator je specijalno obučena osoba (neutralna strana) za posredovanje u konfliktima (medijacija).

Posrednik/medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese dok ne zadovolje potrebe koje su izazvale sukob i da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane.

Posrednik/medijator ima pravo na nagradu koju ugovara sa strankama u trenutku potpisivanja Sporazuma o pristupanju medijaciji.

 

 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja