Zašita prava potrošača

 
 

Potrošači,

zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka

 

Obratite se trgovcu

Svaki građanin Srbije se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrošača – pri kupovini hrane, električnih uređaja, garderobe, planiranju putovanja.

Potrošač očekuje da roba koju kupuje, odnosno usluga koju nabavljaju, ima određeni kvalitet koji podrazumeva pogodnost zaupotrebu robe i delotvornost usluge, ispravnost, sigurnost, pouzdanost.

U cilju zaštite svojih građana, država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača – pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa i stara se da se oni sprovode.

Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva fizička lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik.

 Vaša prava u brojevima

   - 2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)

  - 14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima

   - 8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju

  - 15 dana - rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)

   - 30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

II   Obratite se regionalnom savetovalištu

III  Vansudsko rešavanje- OBRATITE SE NAMA

Ukoliko Regionalno savetovalište ne reši problem, postoji mogućnost da  za vansudsko rešavanje spora. Uslovi za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova su:

    1. da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem reši predmet spora i 

    2. da su se potrošač i trgovac sporazumeli da će spor rešiti pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavljaju tela (posrednici koji su upisani u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija RS.

IV     Sudska zaštita

Ukoliko se problem ne reši, predstoji sudska zaštita.

Za potrošačke sporove vrednosti do 500.000 RSD ne plaća se sudska taksa!

 

IZVOR: sajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republika Srbija

 
    Naslovna
     
    O nama
     
    Usluge
     
    Zaštita prava potrošača
     
    Kancelarijsko poslovanje
     
    Medijacija u porodičnim odnosima
     
    Medijacija
     
    Šta je posredovanje-medijacija
     
    Upoređenje sa sudskim postupkom
     
    Gde se primenjuje
     
    Specifičnosti
     
    Strane u postupku
     
    Ko može biti posrednik-medijator?
     
    Skupovi i seminari
     
    Osnovna obuka
     
    Skup medijatora južne Srbije
     
    Učesšće na skupovima
     
    Akta
     
    Kontakt
     
    Ostalo
     
    Arhiva
     
    CV
     
    Novinski članci
     
    TV gostovanja